Rapportera in trafikdata till Samtrafiken

Inledning

Idag finns flera olika sätt att rapportera in data till Samtrafiken. Denna sida beskriver olika tillvägagångsätt och datamängder som skall levereras.

Datamängder som ska rapporteras in

Hållplatser och stationer. Data som innefattar t.ex. position, ID, namn på hållplatser men även ytterligare faciliteter vid större stationer och bytespunkter.

Linjer och turer. Data som innefattar t.ex. ID, ingående hållplatser och detaljerad sträckning avseende planerad trafik.

Bytesregler. Garanterade byten, brutna anslutningar, gånglänkar etc.

Validering av data

Data som skickas in till Samtrafiken genom något av nedan beskrivna tillvägagångssätt valideras automatiskt vid import till Samtrafikens system. Valideringen görs för att säkerställa att datakvaliteten är tillräcklig för att datat ska kunna användas som grund för Samtrafikens tjänster avseende nationell resesökning och försäljning. Den blir också ett hjälpmedel för att lokalisera datakvalitetsproblem för trafikföretagen som rapporterar in data.

Reglerna som tillämpas vid valideringen beskrivs på sidan Valideringsregler.

Gränssnitt för dataleverans till Samtrafiken

Planerad trafik

Från Rebus (NOPTIS DII)

NOPTIS Data Input Interface (DII) är ett XML-baserat gränssnitt för planerad trafikdata.

Begär access till Samtrafikens FTP

Kontakta Samtrafiken (Objektspecialist irisa.nord@samtrafiken.se) och meddela att ni vill börja leverera DII-data via FTP.

Exportera NOPTIS DII från Rebus

Nedan ges en beskrivning av hur NOPTIS DII-filer kan genereras ifrån planeringssystemet Rebus.

OBS! Viktigt att rensa exportmappen innan ny export görs.

  1. Gör samma urval av turdata som vanligt för att skicka till Samtrafiken. Tänk på att du alltid måste starta exporten från dagens datum för att vi inte ska sakna trafik.

  2. Bocka för ”Bilda Pubtrans DII 3.0 (Adapter C)” och underliggande val

  3. Klicka på knappen Exportera.

Exporterna måste göras manuellt. Samtrafiken rekommenderar att en DII-export görs varje gång det har gjorts en ändring av den planerade trafiken. Exportfilerna ska sedan föras över till Samtrafiken.

Överföra DII-filer till Samtrafiken

Överföring av filer till Samtrafiken sker via FTP. Valfri FTP-programvara kan användas.
Samtrafiken sätter upp automatisk import av filerna på daglig basis, utför en datakvalitetskontroll och bekräftar därefter att dataimport och -export fungerar

Konfiguration av FTP-program

Den lokala katalogen ska ställas in till den plats där exportfilerna finns på den lokala datorn

Övriga användaruppgifter ges av Samtrafiken

Automatisk filöverföring

En automatisk överföring av exportfilerna via FTP kan sättas upp med hjälp av t.ex. Windows Task Scheduler. Samtrafiken rekommenderar att överföring görs varje natt, så att ev. ändringar i den planerade trafiken skickas samma dag.

Från Pubtrans (NOPTIS DOI)

NOPTIS Data Output Interface (DOI) är ett gränssnitt för planerad trafikdata som baseras på databasreplikering.

För att sätta upp DOI-replikering till Samtrafiken behöver följande steg utföras:

Sätt upp VPN-tunnel

Kontakta Samtrafiken (Objektspecialist christine.tedenlind@samtrafiken.se) och meddela att ni vill sätta upp en VPN-tunnel för DOI-replikering

Sätt upp DOI-replikering

För att kunna börja replikera data behöver Samtrafiken sätta upp en användare och lösenord. Information om servern där databasen finns, databasens namn, och inloggningsuppgifter kommer att skickas till er när VPN-tunneln är uppsatt och testad.

Testning av datat

Kort efter att databasreplikeringen är uppsatt kommer ni få länkar till ert öppna data i GTFS och NeTEx format så att ni kan verifiera att datat ser korrekt ut.

NeTEx

NeTEx är ett XML-baserat gränssnitt för planerad trafikdata. Det är ett stort format och av den anledningen skapas nationella profiler som består av valda delar av formatspecifikationen.

NeTEx-profil

Samtrafiken har implementerat en nordisk NeTEx-profil som är gemensam mellan de nordiska länderna. NeTEx-filer som levereras till Samtrafiken behöver därför följa den nordiska profilen, se separat dokumentation här.

Överföra NeTEx-filer till Samtrafiken

Överföring av filer till Samtrafiken sker via FTP. Valfri FTP-programvara kan användas.
Samtrafiken sätter upp automatisk import av filerna på daglig basis, utför en datakvalitetskontroll och bekräftar därefter att dataimport och -export fungerar

Konfiguration av FTP-program

Den lokala katalogen ska ställas in till den plats där exportfilerna finns på den lokala datorn

Övriga användaruppgifter ges av Samtrafiken

Automatisk filöverföring

En automatisk överföring av exportfilerna via FTP kan sättas upp med hjälp av t.ex. Windows Task Scheduler. Samtrafiken rekommenderar att överföring görs varje natt, så att ev. ändringar i den planerade trafiken skickas samma dag.

Trafikdataportalen

Samtrafiken har inom ramen för projekt Öppna data etablerat en ny digital infrastruktur för insamling och distribution av trafikdata. En del av denna nya infrastruktur utgörs av en trafikdataportal, genom vilken kommersiella kollektivtrafikföretag ska kunna leverera data till Samtrafiken.

Trafikdataportalen nås via https://trafikdataportalen.samtrafiken.se/

På sidan https://samtrafiken.atlassian.net/wiki/spaces/SamtrafikenOpenData/pages/2196471811 kan du läsa mer om hur du får tillgång till systemet.