Trafikdataportalen

Introduktion

Samtrafiken har inom ramen för projekt Öppna data etablerat en ny digital infrastruktur för insamling och distribution av trafikdata. En del av denna nya infrastruktur utgörs av en trafikdataportal, genom vilken kommersiella kollektivtrafikföretag ska kunna leverera data till Samtrafiken.

Projektets målsättning är att öka det kollektiva resandet genom att tillgängliggöra trafikinformation som öppen data, uppfylla lagkrav och standarder samt att minska branschgemensamma kostnader för trafikinformationstjänster.

Bakgrund

Samtrafiken har sedan flera år tillbaka haft ett standardiserat format för leverans av trafikdata på fil; Transportformatet. Detta fasas nu ut och ersätts av rikare dataformat som möjliggör insamling av mer omfattande och detaljrik data än tidigare, i syfte att möta den ökande efterfrågan på detaljrikedom i datat. Det finns dock många trafikföretag som saknar relevant systemstöd för att kunna producera filer på något av dessa format och därför har Samtrafiken utvecklat en portal där trafikdata kan rapporteras in manuellt.

Syfte

Trafikdataportalen har utvecklats för att möjliggöra leverans av trafikdata för planerad trafik till Samtrafiken på ett standardiserat sätt. Målgruppen är de trafikföretag som saknar möjlighet att leverera trafikdata till Samtrafiken på fil enligt någon av de nya dataformaten Samtrafiken stödjer (NOPTIS och NeTEx).

Leverans av data genom den nya trafikdataportalen medger en högre grad av kontroll för trafikföretagen som själva matar in datat i portalen, till skillnad från att Samtrafiken matar in datat utifrån inskickat underlag. Detta minimerar också risken för att fel uppstår i Samtrafikens hantering och det snabbar upp processen. En standardisering av datainsamlingen krävs för att skapa en effektiv datahantering hos Samtrafiken, vilket i sin tur utgör grunden för att Samtrafiken ska kunna vidareutveckla sina tjänster för att möta framtidens behov av trafikinformationstjänster.

Få tillgång till Trafikdataportalen

För att få tillgång till Samtrafikens system och Trafikdataportalen går ni till https://samtrafiken.se/logga-in/ och klickar sedan på Ansök om konto. Följ därefter instruktionerna på sidan.

Av säkerhetsskäl så måste e-postadressen som ni använder vid ansökningen tillhöra trafikföretaget som ni vill rapportera in trafik för.

 

Överblick

I den gröna menyn till vänster samt på huvudskärmen finns Trafikdataportalens olika moduler. Genom att klicka på respektive rubrik och/eller rutor kommer man vidare till Trafikdataportalens huvudmoduler Turer, Linjer, Hållplatser och Publicera data.

Uppe i högra hörnet finns information om vem som är inloggad i systemet och möjlighet att logga ut från Trafikdataportalen.

 

 

Hållplatser

I hållplatsmodulen kan man skapa, redigera och ta bort hållplatser samt hållplatslägen. Man kan även få en snabb överblick över tillgängliga hållplatser samt söka på befintliga.

I det fall ni har levererat data till Samtrafiken tidigare kommer vi vid första introduktionen av systemet att tillhandahålla en lista över era befintliga hållplatser och hållplatsID. Dessa hållplatsID behöver användas för att koppla till rätt hållplatser i försäljningssystem och på Resrobot.

Sök hållplats

Skriv in delar eller hela hållplatsnamnet i sökfältet för att snabbt hitta hållplatsen som söks.

Skapa hållplats

För att upprätta en ny hållplats klickar du på Skapa hållplats. I fönstret som visas på bilden nedan följande information:

Informationsmängd

Beskrivning

Obligatoriskt [JA/NEJ]

Informationsmängd

Beskrivning

Obligatoriskt [JA/NEJ]

Namn

Namnet på hållplatsen

JA

Nummer

Lokalt hållplatsnummer. Samtrafiken kommer tillhandahålla en lista med era befintliga hållplatsidn

JA

Trafikslag

Välj ett av valen i listan

JA

Latitud & Longitud

Centrumkoordinat för hållplatsen

JA

Giltig från

Datum när trafik tillåts på hållplatsen

JA

Giltig till

Datum när trafik tillåts på hållplatsen

NEJ

 

Skapa hållplatsläge

OBS! För varje hållplats måste minst ett hållplatsläge skapas.


Informationsmängd

Beskrivning

Obligatoriskt [JA/NEJ]

Informationsmängd

Beskrivning

Obligatoriskt [JA/NEJ]

Lägesbeteckning

Fältet är begränsat till 4 tecken. Sätt endast själva beteckning

Exempelvis “A”
(OBS! Om du inte vet vilka hållplatslägen finns kopplade till den nya hållplats du registrerar, skapa ett hållplatsläge med samma koordinater som denna hållplats har och sätt lägesbeteckningen “*“ för detta hållplatsläge)

JA

Latitud & Longitud

Koordinat för hållplatsläget

JA

Giltig från

Datum när trafik tillåts på hållplatsläget

JA

Giltig till

Datum när trafik tillåts på hållplatsläget

NEJ

 

Linjer

En linje definieras av körsträckan. Kan innehålla fler olika körvägar men har som gemensam nämnare de stationer eller hållplatser som angörs.

 

Skapa linje

För att skapa en linje klickar du på “Skapa linje”.

Informationsmängd

Beskrivning

Obligatoriskt [JA/NEJ]

Informationsmängd

Beskrivning

Obligatoriskt [JA/NEJ]

Tekniskt linjenummer

Av planeringstekniska skäl kan det vara fördelaktigt att ha 2 olika linjer vid planering men endast visa ett ut mot resenär. Dessa linjer skiljs då åt genom det tekniska linjenumret

JA

Annonserat nummer

Linjens nummer som visas ut mot resenär

JA

Namn

Linjens namn

NEJ

Trafikslag

Välj ett av valen i listan

JA

Riktning 1 mot

Anger om linjer körs i riktning 1 eller 2. En linje kan ha max två riktningar (en till- och en från).

JA

Riktning 2 mot

Se ovan

NEJ

Giltig från

Datum när trafik tillåts på hållplatsen

JA

Giltig till

Datum när trafik tillåts på hållplatsen

NEJ

 

Linjesträckning

För att se, lägga till eller ändra linjesträckning, gå till "linjer" i menu.
I beskrivningen av linjens egenskaper, gå till "linjesträckning".

Skapa en linjesträckning per riktning
Tryck på “Lägg till stopp“

Välj ifrån dropdown lista “Hållplats för stopp“ och “Hållplatsläge“

Fortsätter man tills alla hållplatser i linjesträckan vara klarlagda.

Linjesträckningen definierar i vilken ordning linjens hållplatser trafikeras.

En hållplats kan trafikeras upprepade gånger i en linje genom att lägga till stoppet flera gånger i linjesträckningen. Det går även att byta ordning på stoppen när linjesträckningen skapas. Samtliga hållplatser som ska trafikeras måste definieras i hållplatsmodulen innan de kan användas i linjesträckningen.

Turer

För att skapa turer för en linje så väljer du först linjen i listan och sedan för vilken riktningen du vill skapa turen.

 

Börja med klicka på knappen “Skapa ny tur”.

 

Informationsmängd

Beskrivning

Obligatoriskt [JA/NEJ]

Informationsmängd

Beskrivning

Obligatoriskt [JA/NEJ]

Turnummer

Turens nummer

JA

Trafikslag

Välj ett av valen i listan

JA

Annonserat tågnummer

Tågets nummer som syn ut mot resenär

JA vid trafikslag tåg

Giltig från

Datum när trafik tillåts på hållplatsen

JA

Giltig till

Datum när trafik tillåts på hållplatsen

NEJ

För att redigera ovanstående information kan du klicka i den mörkgråa rutan.

Mata in ANK (ankomsttid) och en eventuell AVG (avgångstid) om dessa skiljer sig åt

Du kan högerklicka i ett fält för att få upp en meny som låter dig ange av- och påstigningsrestriktioner.
I den menyn kan du också välja att det ska vara olika tider för ankomst och avgång.
Klockslag efter 23:59 anges som 24:00 osv. Till exempel 25:30 innebär 01:30 nästa trafikdygn.

Kördagar

För att registrera kördagar behöver du klicka på bokstäverna i veckodagarna som då öppnar kalendern.

I kalendern funkar det lika bra att göra ett snabbval av kördagar som att välja vissa dagar manuellt i kalendervyn.
Observera att kalendern inte tar hänsyn till storhelger!


Efter val av kördagar markeras de i huvudmenyn:


prickad linje - körs nästan varje vald dag


inringad - körs varje vald dag


fetstil - körs på vissa utvalda dagar


ljusgrå - körs inte alls på dagar med denna färgGlöm inte att klicka på sparaknappen innan du lämnar sidan.

OBS!!! Vi rekommenderar att SPARA varje gång man lägger till eller ändrar turer.

Kopiera turer

För att slippa att skapa nya turer och fila all information från början kan du Kopiera turer genom att klicka på Kopiera tur ikonen:

Kopiera all eller delvis information:

Du kan välja vilka information ska kopieras.

Spara eller Avbryt:
Innan att klicka på “Spara“ se till att Turnummer ändras till sitt unikt Turnummer, annars får du en varning som beskriver problemet.

Kopierade tur:

 

Publicera data

Det sista steget är att publicera data till Samtrafiken. Genom att klicka på “Publicera” så skickas er trafikdata till Samtrafiken för validering samt tillgängliggörande på https://www.trafiklab.se/.

För att det publicerade trafikdatat ska nå Resplus försäljningskanalerna så behöver ni meddela indata@samtrafiken.se

 

FAQ:

 1. Kan man skapa så många nya hållplatser som möjligt på Trafikdataportalen eller finns det gränser?
  Det finns inga gränser för antal hållplatser som kan skapas i Trafikdataportalen.

 2. När man skapar ett hållplatsläge får man bara skapa ett läge i taget eller kan man skapa flera samtidigt? (t.ex. A,B,C,D osv)
  Man kan skapa bara ett hållplatsläge i taget.

 3. Kan man skapa turer före linjer?
  Nej, först skapas linjer och sedan turer.

 4. Går det att se andra trafikföretag och deras hållplatser via portalen?
  Nej, man kan bara se sin egen trafikdata i portalen.

 5. Behöver man spara informationen (turer) man just lagt till (turer) eller sparas allt automatiskt?
  Ja, man behöver trycka på “Spara“ om man vill stänga sidan men nylagda information (turer) annars försvinner nyligen gjorda ändringar.

 6. Hur lång tid tar det innan trafik blir synlig i Resrobot (kanske även försäljning) efter att jag tryckt på publicera data?
  Vanligtvis dagen efter men vid hög arbetsbelastning kan det ta upp till max 5 arbetsdagar.

 7. Kostar det att rapportera in trafik till er?
  Att skapa konto, använda och publicera trafik via portalen kostar ingenting men alla trafikföretag som har data i GTI faktureras enligt en kostnadsbaserad modell utefter trafikvolym oavsett leveranssätt. För mer information https://samtrafiken.se/tjanster/gti/

 8. Min trafik har upphört men jag fortsätter att få varningsmejl om att trafik saknas?
  Meddela Samtrafiken så snart ni känner till att trafik har eller kommer att upphöra för att få bort varningsmejl samt felaktig information i Samtrafiken utkanaler.

 9. Finns det möjlighet att kopiera till en annan linje?
  Det går i dagsläget inte att kopiera turer från en linje till en annan linje. (Inte heller till en annan version av samma linje…?)

 10. Kan man använda samma turnummer i kopieringsfunktionen eller måste ett nytt anges vid kopiering?
  Turnummer är unikt och får inte användas mer än en gång under samma giltighetsperiod oavsett riktning på linjen.
 11. Hur vet man vilket turnummer som ska skapas vid kopiering av turer med samma giltighetstid men olika resdagar om det inte går att kopiera turer med samma turnummer?
  Det är upp till användaren att besluta om lämpligt nummer, vanligtvis används linjenummer ut mot resenärer i de olika informationskanalerna och inte turnummer.
  Man får öka turnummer siffran med ytterligare en siffra i numret,, t.ex: 9347 kan man ändra till 89347.

 12. Får man byta företag till ett annat utan att logga ut från systemet om man har två eller mer företag registrerade i systemet?
  Nej, en mejladress kopplad till portalen får endast förekomma på ett trafikföretag därför måste en ytterligare mejladress registreras i de fall användaren förvaltar två olika företag i portalen och medföljande logga ut och logga in igen behöver därför göras vid växling mellan dessa.

 13. Kan man ta bort alla kördagar från en tur på en gång eller måste jag radera dem en efter en?
  Du kan avmarkera boxarna för respektive dagtyp i snabbval för att snabbare få bort alla gångdagar.

 

Rapportera fel

Vid frågor och felanmälningar, vänligen kontakta indata@samtrafiken.se