Trafikdataportalen

Introduktion

Samtrafiken har inom ramen för projekt Öppna data etablerat en ny digital infrastruktur för insamling och distribution av trafikdata. En del av denna nya infrastruktur utgörs av en trafikdataportal, genom vilken kommersiella kollektivtrafikföretag ska kunna leverera data till Samtrafiken.

Projektets målsättning är att öka det kollektiva resandet genom att tillgängliggöra trafikinformation som öppen data, uppfylla lagkrav och standarder samt att minska branschgemensamma kostnader för trafikinformationstjänster.

Bakgrund

Samtrafiken har sedan flera år tillbaka haft ett standardiserat format för leverans av trafikdata på fil; Transportformatet. Detta fasas nu ut och ersätts av rikare dataformat som möjliggör insamling av mer omfattande och detaljrik data än tidigare, i syfte att möta den ökande efterfrågan på detaljrikedom i datat. Det finns dock många trafikföretag som saknar relevant systemstöd för att kunna producera filer på något av dessa format och därför har Samtrafiken utvecklat en portal där trafikdata kan rapporteras in manuellt.

Syfte

Trafikdataportalen har utvecklats för att möjliggöra leverans av trafikdata för planerad trafik till Samtrafiken på ett standardiserat sätt. Målgruppen är de trafikföretag som saknar möjlighet att leverera trafikdata till Samtrafiken på fil enligt någon av de nya dataformaten Samtrafiken stödjer (NOPTIS och NeTEx).

Leverans av data genom den nya trafikdataportalen medger en högre grad av kontroll för trafikföretagen som själva matar in datat i portalen, till skillnad från att Samtrafiken matar in datat utifrån inskickat underlag. Detta minimerar också risken för att fel uppstår i Samtrafikens hantering och det snabbar upp processen. En standardisering av datainsamlingen krävs för att skapa en effektiv datahantering hos Samtrafiken, vilket i sin tur utgör grunden för att Samtrafiken ska kunna vidareutveckla sina tjänster för att möta framtidens behov av trafikinformationstjänster.

Få tillgång till Trafikdataportalen

För att få tillgång till Samtrafikens system och Trafikdataportalen går ni till https://samtrafiken.se/logga-in/ och klickar sedan på Ansök om konto. Följ därefter instruktionerna på sidan.

Av säkerhetsskäl så måste e-postadressen som ni använder vid ansökningen tillhöra trafikföretaget som ni vill rapportera in trafik för.

 

Överblick

I den gröna menyn till vänster finns Trafikdataportalens olika moduler. Genom att klicka på respektive rubrik kommer man vidare till Trafikdataportalens huvudmoduler Turer, Linjer, Hållplatser och Publicera data.

Uppe i högra hörnet finns information om vem som är inloggad i systemet och möjlighet att logga ut från Trafikdataportalen.

Hållplatser

I hållplatsmodulen kan man skapa, redigera och ta bort hållplatser samt hållplatslägen. Man kan även få en snabb överblick över tillgängliga hållplatser samt söka på befintliga.

I det fall ni har levererat data till Samtrafiken tidigare kommer vi vid första introduktionen av systemet att tillhandahålla en lista över era befintliga hållplatser och hållplatsID. Dessa hållplatsID behöver användas för att koppla till rätt hållplatser i försäljningssystem och på Resrobot.

Sök hållplats

Skriv in delar eller hela hållplatsnamnet i sökfältet för att snabbt hitta hållplatsen som söks.

Skapa hållplats

För att upprätta en ny hållplats klickar du på Skapa hållplats. I fönstret som visas på bilden nedan följande information:

Informationsmängd

Beskrivning

Obligatoriskt [JA/NEJ]

Informationsmängd

Beskrivning

Obligatoriskt [JA/NEJ]

Namn

Namnet på hållplatsen

JA

Nummer

Lokalt hållplatsnummer. Samtrafiken kommer tillhandahålla en lista med era befintliga hållplatsidn

JA

Trafikslag

Välj ett av valen i listan

JA

Latitud & Longitud

Centrumkoordinat för hållplatsen

JA

Giltig från

Datum när trafik tillåts på hållplatsen

JA

Giltig till

Datum när trafik tillåts på hållplatsen

NEJ

Skapa hållplatsläge

För varje hållplats måste minst ett hållplatsläge skapas.

Informationsmängd

Beskrivning

Obligatoriskt [JA/NEJ]

Informationsmängd

Beskrivning

Obligatoriskt [JA/NEJ]

Lägesbeteckning

Fältet är begränsat till 4 tecken. Sätt endast själva beteckning

Exempelvis “A”

JA

Latitud & Longitud

Koordinat för hållplatsläget

JA

Giltig från

Datum när trafik tillåts på hållplatsläget

JA

Giltig till

Datum när trafik tillåts på hållplatsläget

NEJ

Linjer

En linje definieras av körsträckan. Kan innehålla fler olika körvägar men har som gemensam nämnare de stationer eller hållplatser som angörs.

Skapa linje

För att skapa en linje klickar du på “Skapa linje”.

Informationsmängd

Beskrivning

Obligatoriskt [JA/NEJ]

Informationsmängd

Beskrivning

Obligatoriskt [JA/NEJ]

Tekniskt linjenummer

Av planeringstekniska skäl kan det vara fördelaktigt att ha 2 olika linjer vid planering men endast visa ett ut mot resenär. Dessa linjer skiljs då åt genom det tekniska linjenumret

JA

Annonserat nummer

Linjens nummer som visas ut mot resenär

JA

Namn

Linjens namn

NEJ

Trafikslag

Välj ett av valen i listan

JA

Riktning 1 mot

Anger om linjer körs i riktning 1 eller 2. En linje kan ha max två riktningar (en till- och en från).

JA

Riktning 2 mot

Se ovan

NEJ

Giltig från

Datum när trafik tillåts på hållplatsen

JA

Giltig till

Datum när trafik tillåts på hållplatsen

NEJ

Linjesträckning

Linjesträckningen definierar i vilken ordning linjens hållplatser trafikeras. En hållplats kan trafikeras upprepade gånger i en linje genom att lägga till stoppet flera gånger i linjesträckningen. Det går även att byta ordning på stoppen när linjesträckningen skapas. Samtliga hållplatser som ska trafikeras måste definieras i hållplatsmodulen innan de kan användas i linjesträckningen.

Turer

För att skapa turer för en linje så väljer du först linjen i listan och sedan för vilken riktningen du vill skapa turen.

Börja med klicka på knappen “Skapa ny tur”.

 

Informationsmängd

Beskrivning

Obligatoriskt [JA/NEJ]

Informationsmängd

Beskrivning

Obligatoriskt [JA/NEJ]

Turnummer

Turens nummer

JA

Trafikslag

Välj ett av valen i listan

JA

Annonserat tågnummer

Tågets nummer som syn ut mot resenär

JA vid trafikslag tåg

Giltig från

Datum när trafik tillåts på hållplatsen

JA

Giltig till

Datum när trafik tillåts på hållplatsen

NEJ

För att redigera ovanstående information kan du klicka i den mörkgråa rutan.

Mata in ANK (ankomsttid) och en eventuell AVG (avgångstid) om dessa skiljer sig åt

Du kan högerklicka i ett fält för att få upp en meny som låter dig ange av- och påstigningsrestriktioner.
I den menyn kan du också välja att det ska vara olika tider för ankomst och avgång.
Klockslag efter 23:59 anges som 24:00 osv. Till exempel 25:30 innebär 01:30 nästa trafikdygn.

Glöm inte att klicka på sparaknappen innan du lämnar sidan.

Publicera data

Det sista steget är att publicera data till Samtrafiken. Genom att klicka på “Publicera” så skickas er trafikdata till Samtrafiken för validering samt tillgängliggörande på https://www.trafiklab.se/.

För att det publicerade trafikdatat ska nå Resplus försäljningskanalerna så behöver ni meddela indata@samtrafiken.se

Rapportera fel

Vid frågor och felanmälningar, vänligen kontakta indata@samtrafiken.se