Valideringsregler

Inledning

Som ett resultat av projekt Öppna data har Samtrafiken nu möjlighet att automatiskt validera trafikdata vid inläsning innan vidare distribution till användare.

Data som skickas in till Samtrafiken valideras automatiskt vid import till Samtrafikens system. Valideringen görs för att säkerställa att datakvaliteten är tillräcklig för att trafikdatat ska kunna användas som grund för Samtrafikens tjänster avseende nationell resesökning och försäljning. Den blir också ett hjälpmedel för att lokalisera datakvalitetsproblem för trafikföretagen som rapporterar in data.

I och med detta sammanställer Samtrafiken rapporter som utgår från ett antal valideringsregler.
Valideringsrapporterna är ett verktyg med tydlig struktur och information som är till för att hjälpa våra partners att lokalisera och förebygga fel i trafikdata.

Vi kommer kontinuerligt att uppdatera och finjustera reglerna i valideringsrapporterna så att de passar de behov som finns hos såväl Samtrafiken som hos våra partners.

Valideringsrapporterna levereras per mail på daglig basis. För att ta del av dem, skicka ett mail till “indata@samtrafiken.se” med vem eller vilka som ska ta del av utskicket.

Generell info om valideringsreglerna

Allvarlighetsgraderna för de identifierade felen i valideringsrapporterna kan variera.
Vi har valt att använda oss av tre olika nivåer av hur allvarliga felen är, dessa beskrivs här.

Allvarlighetsgrad

Felmeddelande

Allvarlighetsgrad

Felmeddelande

Valideringsvarning

En valideringsvarning är ett meddelande som informerar om ett potentiellt problem med din dataleverans. Detta kan potentiellt ha en negativ påverka hur er trafikdata visas upp i reseplanerare. Granska varningen och säkerställ att ert trafikdata är korrekt. Se respektive valideringsregler för tips om hur varningen kan åtgärdas.

Valideringsfel

Valideringsfel är ett allvarligare fel som inte förhindrar Samtrafiken att läsa in och behandla trafikdatat men som ändå behöver åtgärdas så snart som möjligt. Se respektive valideringsregler för tips om hur felet kan åtgärdas.

Blockerande fel

Fel av den här karaktären kommer att blockera inläsning av datat och förhindra att det distribueras vidare från Samtrafiken. Konsekvensen blir att system som förlitar sig på datat inte kommer att uppdateras. Se respektive valideringsregler för tips om hur felet kan åtgärdas.