Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bytesregler. Garanterade byten, brutna anslutningar, gånglänkar etc.

Validering av data

Data som skickas in till Samtrafiken genom något av nedan beskrivna tillvägagångssätt valideras automatiskt vid import till Samtrafikens system. Valideringen görs för att säkerställa att datakvaliteten är tillräcklig för att datat ska kunna användas som grund för Samtrafikens tjänster avseende nationell resesökning och försäljning. Den blir också ett hjälpmedel för att lokalisera datakvalitetsproblem för trafikföretagen som rapporterar in data.

Reglerna som tillämpas vid valideringen beskrivs på sidan Valideringsregler.

Gränssnitt för dataleverans till Samtrafiken

Planerad trafik

Från Rebus (NOPTIS DII)

NOPTIS Data Input Interface (DII) är ett XML-baserat gränssnitt för planerad trafikdata.

...

En automatisk överföring av exportfilerna via FTP kan sättas upp med hjälp av t.ex. Windows Task Scheduler. Samtrafiken rekommenderar att överföring görs varje natt, så att ev. ändringar i den planerade trafiken skickas samma dag.

Från Pubtrans (NOPTIS DOI)

NOPTIS Data Output Interface (DOI) är ett gränssnitt för planerad trafikdata som baseras på databasreplikering.

...

Kort efter att databasreplikeringen är uppsatt kommer ni få länkar till ert öppna data i GTFS och NeTEx format så att ni kan verifiera att datat ser korrekt ut.

NeTEx

NeTEx är ett XML-baserat gränssnitt för planerad trafikdata. Det är ett stort format och av den anledningen skapas nationella profiler som består av valda delar av formatspecifikationen.

...

En automatisk överföring av exportfilerna via FTP kan sättas upp med hjälp av t.ex. Windows Task Scheduler. Samtrafiken rekommenderar att överföring görs varje natt, så att ev. ändringar i den planerade trafiken skickas samma dag.

Trafikdataportalen

Samtrafiken har inom ramen för projekt Öppna data etablerat en ny digital infrastruktur för insamling och distribution av trafikdata. En del av denna nya infrastruktur utgörs av en trafikdataportal, genom vilken kommersiella kollektivtrafikföretag ska kunna leverera data till Samtrafiken.

...