Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Samtrafiken har inom ramen för projekt Öppna data etablerat en ny digital infrastruktur för insamling och distribution av trafikdata. En del av denna nya infrastruktur utgörs av en trafikdataportal, genom vilken kommersiella kollektivtrafikföretag ska kunna leverera data till Samtrafiken.

...

Samtrafiken har sedan flera år tillbaka haft ett standardiserat format för leverans av trafikdata på fil; Transportformatet. Detta fasas nu ut och ersätts av rikare dataformat som möjliggör insamling av mer omfattande och detaljrik data än tidigare, i syfte att möta den ökande efterfrågan på detaljrikedom i datat. Det finns dock många trafikföretag som saknar relevant systemstöd för att kunna producera filer på något av dessa format och därför har Samtrafiken utvecklat en portal där trafikdata kan matas rapporteras in manuellt.

Syfte

Trafikdataportalen har utvecklats för att möjliggöra leverans av trafikdata för planerad trafik till Samtrafiken på ett standardiserat sätt. Målgruppen är de trafikföretag som saknar möjlighet att leverera trafikdata till Samtrafiken på fil enligt någon av de nya dataformaten Samtrafiken stödjer (NOPTIS och NeTEx).

 Leverans Leverans av data genom den nya trafikdataportalen medger en högre grad av kontroll för trafikföretagen som själva matar in datat i portalen, till skillnad från att Samtrafiken matar in datat utifrån inskickat underlag. Detta minimerar också risken för att fel uppstår i Samtrafikens hantering och det snabbar upp processen. En standardisering av datainsamlingen krävs för att skapa en effektiv datahantering hos Samtrafiken, vilket i sin tur utgör grunden för att Samtrafiken ska kunna vidareutveckla sina tjänster för att möta framtidens behov av trafikinformationstjänster.

Få tillgång till Trafikdataportalen

...

I den gröna menyn till vänster finns trafikdataportalens Trafikdataportalens olika moduler. Genom att klicka på respektive rubrik kommer man vidare till Trafikdataportalens huvudmoduler Turer, Linjer, Hållplatser och Publicera data.

...